به سایت بازرگانی رسولی خوش امدید

پروژه ارسال پیاز به مقصد موصل عراق

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

معرفی طرح:

ارسال پیاز به مقصد موصل عراق

موقعیت جغرافیایی طرح:

20 کیلومتری شهرستان سردشت مرزکیله

پیمانکار اصلی:

بازرگانی رحیم رسولی

فعالیت های اجرایی طرح:

تحویل کامیون و هدایت به  مرز کیله از  راه ها اصلی

تخلیه بار از  کامیون  مبدا

بارگیری  به کامیون کشور مقصد

میزان زیان به وجود امده از تخلیه و بارگیری 3درصد

استفاده از کادر مجرب جهت تخیله و بارگیری

زمان تحویل و ارسال پروژه:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1399/6/9

تاریخ تحویل معموله:1399/6/11

تاریخ ارسال معموله به کشور مقصد:1399/6/12