به سایت بازرگانی رسولی خوش امدید

وظایف اتاق بازرگانی

وظایف اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

وظایف اتاق بازرگانی

بر اساس ماده 5 قانون اتاق بازرگانی ایران وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:

الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.

ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق

د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

هـ – تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.

ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق.

ی- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.

ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

ل- دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.

م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.

ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.

🔖 فرق بین عضویت وکارت بازرگانی چیست؟

پاسخ:
با عضویت در اتاق میتوانید از خدمات آن شامل صدور و تمدید کارت بازرگانی ، صدور گواهی مبدا ، رسیدگی به امور ویزای تجار ، رسیدگی به دعاوی بین المللی ، مشاورات حقوقی و …. استفاده نمایید . ضمنا کارت عضویت اتاق و کارت بازرگانی تواما صادر میگردد یعنی شخصی که دارای کارت بازرگانی است عضو اتاق بازرگانی نیز میباشد . برای انجام کلیه مراحل صادرات و واردات ، کارت بازرگانی الزامی ایست و اگر متقاضی فقط عضو اتاق باشد فقط نمی تواند تجارت انجام دهد و یا درخواست گواهی مبداء نماید ولی سایر خدمات اتاق را می تواند استفاده نماید .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.